whatsapp icon
畢業生分享

程式交易 唔使再日日睇市|Forex Forest 全方位AI自動程式交易課程 – 畢業生分享- Ken

by Forex Forest

sddefault

從事金融行業,手炒股票超過10年的Ken:「自動程式交易令我好安心,唔洗再日日睇市!」 相信唔少投資者都同Ken一樣,試過日日要Mon住股市,再以人手進行買賣,經常擔心錯過交易時機。從事金融行業,手炒股票超過10年的Ken完成Forex Forest自動交影程式課程後,除咗提到Forex Forest既EA大減佢人力成本消耗,是投資的大勢所趨之外,更認為Forex Forest的課程同佢在坊間上過的課程好唔同,一齊聽吓佢嘅分享啦! 這系列影片我們特意邀請「自動交易程式課程」的畢業生,將第一身上課體驗跟大家如實分享,探討各種投資心態與心得,讓觀眾認識多一種投資工具,以及分享課程如何幫助不同行業的人士賺取多份被動收入的故事。

youtube-video-thumbnail

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *